Добре дошъл Гост Търсене | Активни теми | Вход | Регистрация

Публикувай отговор
Expressions
issbg
#1 Публикуван : 01 юни 2018 г. 16:55:18(UTC)
Ранг: Administration

Групи: Administrators
Присъединен: 29.9.2010 г.(UTC)
Публикации: 3

Благодарности : 0 пъти
Е получил : 5 благодарности в 2 публикации
Expressions (used in properties)

Examples:

33 degrees in radians
Код:
33 * Math.PI / 180
property POS (WGS84) latitude in radians
Код:
POS.Latitude * Math.PI / 180
if property SPEED is over 100, return text "over 100km/h", otherwise - return SPEED value
Код:
SPEED>100?"over 100km/h":SPEED.ToString()
time period from last updating property SPEED
Код:
DateTime.UtcNow - __SPEED.LastUpdate


Operators

! (not) !true = not (!false)
&& (and) - logical and true && false = False
|| (or) true || false = True
= equals (12+3 = 123) = false
!= (<>) not equal
<, >, >=, <= comparisons
+,-,*,/ arithmetic operations
% (mod) modulus operator
[,] array access

Keywords

not, and, or, mod - see

Operators

true - logical True value
false - logical false value
null object null/empty value
iif (?:) conditional construction iif(1=2, 123, 32) is equivalent to 1=2 ? 123 : 23
Math - mathematical expressions constants Math.E, Math.PI methods with 1 parameter: Math.[method](x) Abs,Acos,Asin,Atan,Atan2,Ceiling,Cos,Cosh,Exp,Floor,Log,Log10,Round,Sign,Sin,Sinh,Sqrt,Tan,Tanh,Truncate with more parameters Log(x, base), Min(x, y), Pow(x, power), Round(x, decimalPlaces)
Convert - conversions methods with 1 parameter: Convert.[method](obj) ToBoolean,ToByte,ToChar,ToDateTime,ToDecimal,ToDouble,ToInt16,ToInt32,ToInt64,ToSByte,ToSingle,ToString,ToUInt16,ToUInt32,ToUInt64

Types

object – general unknown type (if not defined)
bool (Boolean) – logical type true or false
char (Char) – character
string (String) – literal string
sbyte (SByte) Signed 8-bit integer: –128 ... 127
byte (Byte) Unsigned 8-bit integer: 0 ... 255
short (Int16) Signed 16-bit integer: –32,768 ... 32,767
ushort (UInt16) Unsigned 16-bit integer: 0 ... 65,535
int (Int32) Signed 32-bit integer: –2,147,483,648 ... 2,147,483,647
uint (UInt32) Unsigned 32-bit integer: 0 ... 4,294,967,295
long (Int64) Signed 64-bit integer: -9,223,372,036,854,775,808 ... 9,223,372,036,854,775,807
ulong (UInt64) Unsigned 64-bit integer: 0 ... 18,446,744,073,709,551,615
float (Single) floating-point, 7 digits: ±1.5e−45 to ±3.4e38
double (Double) floating-point 15-16 digits ±5.0e−324 to ±1.7e308
decimal (Decimal) 28-29 significant digits, (-7.9 x 1028 to 7.9 x 1028) / (100 to 28)
DateTime - date time, has variables DateTime.Now, DateTime.Today, DateTime.UtcNow DaysInMonth(year,month), IsLeapYear(year)
DateTimeOffset like DateTime, with offset
TimeSpan - time interval
Guid - globally unique identifier
WGS84 - World Geodetic System 1984, Latitude, Longitude in degrees WGS84.FromLatLong(latitude, longitude) WGS84.WGS84_RAD(latitudeRads, longitudeRads) WGS84.Parse(string), WGS84.ParseIso(string)
WGS84Zone - geo zone, defined by set of WGS84 points and distantance WGS84Zone.Circle(center, radius) WGS84Zone.Line(distance, points) WGS84Zone.Area(points) WGS84Zone.Parse(string)
IconsList - encapsulates icons list data IconsList.Create(id, name, prefix, idList) IconsList.Create( 10, "name", "issbg\\10\\orrange-", "18,18;18.png|22,22;22.png|34,34;34.png")

Object/Properties integration
in expression Object properties could be used for Object CAR, with properties
POS: WGS84
SPEED: double
ALTITUDE: int
DRIVER: string SPEED * ALTITUDE will return multiplication by SPEED and ALTITUDE properties values POS.Latutude*Math.PI/180 will return position Latitude in radians SPEED>100 ? "over 10km/h" : "slow" - will return differrent string, by SPEED value meta property data is accessible using prefix "__" __SPEED.LastUpdate will return DateTime value of timestamp when SPEED property value was updateed another property meta data is Category,DataType,Description,LastSet,LastUpdate,Label,PermissionsHex,Unit,IsEmpty,IsQueue,IsQuery,QueueLength,Queue __SPEED.QueueLength<2 ? 0 : (Convert.ToDouble(__SPEED.Queue[__SPEED.QueueLength-2].Value) - SPEED) will return SPEED difference if SPEED has last value (in values queue) __SPEED.Value is equal SPEED, but not equivalent!!! SPEED returns
double type (type of property SPEED), so SPEED * 2 is valid expression, but __SPEED.Value returns object type, so __SPEED.Value * 2 is not valid, object should be casted to double like Convert.ToDouble(__SPEED.Value) * 2
3 потребителя благодариха за issbg тази полезна публикация.
tujue on 27.7.2018 г.(UTC), guaxu060 on 10.8.2018 г.(UTC), henxi0548K on 11.8.2018 г.(UTC)
issbg
#2 Публикуван : 01 юни 2018 г. 16:55:56(UTC)
Ранг: Administration

Групи: Administrators
Присъединен: 29.9.2010 г.(UTC)
Публикации: 3

Благодарности : 0 пъти
Е получил : 5 благодарности в 2 публикации
Изразите се използват при създаване на свойство от тип "Израз" към обектите в сайта monitoring.bg от Администрация.Управление на обекти.Редактиране или Администрация.Управление на обекти.Създаване на нов - бутон Ново Свойство.Израз Първо се задава типа на свойството: Текст (string), Int32(int) ... Под информацията за свойството (Категория, Име, Етикет, Мерна Единица, ....) има текстово поле Израз, до което има бутон Проверка на израза В това текстово поле се задава израза До тях има списък от наличните свойства на обекта, които биха могли да се използват в израза (формулата) да приемем за пример, че имаме обект CAR със свойства SPEED: double, ALTITUDE: int, AZIMUTH: int, POSITION: wgs84 в израза могат да се ползват:

- стойности на свойствата на обекта: използва се името на свойството (SPEED,ALTITUDE,AZIMUTH,POSITION)

пример 1: тип double - връща текущата стойност на скоростта минус 100 км/ч
Код:
SPEED-100

пример 2: тип double - връща дистанцията в километри до точка с координати N:43, E:27
Код:
POSITION.DistanceTo(WGS84.FromLatLong(43,27))/1000
Код:
POSITION.DistanceTo(WGS84.Parse("N:43.000,E:27.000"))/1000


- информация за свойства на обекта: използва се името на свойството с префикс __ (2 пъти долно подчертаващо тире)

пример 1: тип DateTime - връща часа на последна промяна на скоростта
Код:
__SPEED.LastUpdate

пример 2: тип TimeSpan - връща изминалото време от последната промяна на стойността на алтитудата
Код:
DateTime.UtcNow - __ALTITUDE.LastUpdate


- константи, функции

пример 1: тип double - връща латитудата на позицията в радиани
Код:
POSITION.Latitude * Math.PI / 180


Важно е да се знае, че при създаване на свойство - "Израз", в който се ползват стойностите или информация за други свойства, то новосъздаденото свойство ще преизчислява стойността си при промяна на което и да е от свойствата, от които зависи, т.е. ако създадем свойство double:TEST1 = ALTITUDE + SPEED - 100, то то ще се преизчислява при всяка промяна на стойностите на свойствата ALTITUDE и SPEED Свойството тип "Израз" става пълнофункционално свойство на обекта и може да се ползва за аларми, справки, може да се ползва за служебно (позиция, тип, етикет ...) и т.н.
2 потребителя благодариха за issbg тази полезна публикация.
brandon8 on 24.7.2018 г.(UTC), henxi0548K on 11.8.2018 г.(UTC)
Guest
#3 Публикуван : 26 април 2024 г. 10:00:41(UTC)
Ранг: Guest

Групи:
Присъединен: 29.9.2010 г.(UTC)
Публикации: 42

Благодарности : 0 пъти
Е получил : 1 благодарности в 1 публикации
It's a good chance to know more about these stories, very interesting and meaningful. And please take a look at this site, where I find the all the information I need about celebrity heights
Бърз Отговор Покажи Бърз Отговор
Потребители разглеждащи тази тема
Guest
Публикувай отговор
Форум Jump  
Вие не може да публикувате нова тема в този форум.
Вие може да отговорите на тема в този форум.
Вие не може да изтриете публикацията си в този форум.
Вие не може да промените публикацията си в този форум.
Вие не може да създадете анкета в този форум.
Вие може да гласувате в анкета в този форум.

YAFVision Theme by Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF 1.9.4 | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
Тази страница беше генерирана за 0,327 секунди.