Добре дошъл Гост Търсене | Активни теми | Вход | Регистрация

Публикувай отговор
Expressions
issbg
#1 Публикуван : 01 юни 2018 г. 16:55:18(UTC)
Ранг: Administration

Групи: Administrators
Присъединен: 29.9.2010 г.(UTC)
Публикации: 3

Благодарности : 0 пъти
Е получил : 5 благодарности в 2 публикации
Expressions (used in properties)

Examples:

33 degrees in radians
Код:
33 * Math.PI / 180
property POS (WGS84) latitude in radians
Код:
POS.Latitude * Math.PI / 180
if property SPEED is over 100, return text "over 100km/h", otherwise - return SPEED value
Код:
SPEED>100?"over 100km/h":SPEED.ToString()
time period from last updating property SPEED
Код:
DateTime.UtcNow - __SPEED.LastUpdate


Operators

! (not) !true = not (!false)
&& (and) - logical and true && false = False
|| (or) true || false = True
= equals (12+3 = 123) = false
!= (<>) not equal
<, >, >=, <= comparisons
+,-,*,/ arithmetic operations
% (mod) modulus operator
[,] array access

Keywords

not, and, or, mod - see

Operators

true - logical True value
false - logical false value
null object null/empty value
iif (?:) conditional construction iif(1=2, 123, 32) is equivalent to 1=2 ? 123 : 23
Math - mathematical expressions constants Math.E, Math.PI methods with 1 parameter: Math.[method](x) Abs,Acos,Asin,Atan,Atan2,Ceiling,Cos,Cosh,Exp,Floor,Log,Log10,Round,Sign,Sin,Sinh,Sqrt,Tan,Tanh,Truncate with more parameters Log(x, base), Min(x, y), Pow(x, power), Round(x, decimalPlaces)
Convert - conversions methods with 1 parameter: Convert.[method](obj) ToBoolean,ToByte,ToChar,ToDateTime,ToDecimal,ToDouble,ToInt16,ToInt32,ToInt64,ToSByte,ToSingle,ToString,ToUInt16,ToUInt32,ToUInt64

Types

object – general unknown type (if not defined)
bool (Boolean) – logical type true or false
char (Char) – character
string (String) – literal string
sbyte (SByte) Signed 8-bit integer: –128 ... 127
byte (Byte) Unsigned 8-bit integer: 0 ... 255
short (Int16) Signed 16-bit integer: –32,768 ... 32,767
ushort (UInt16) Unsigned 16-bit integer: 0 ... 65,535
int (Int32) Signed 32-bit integer: –2,147,483,648 ... 2,147,483,647
uint (UInt32) Unsigned 32-bit integer: 0 ... 4,294,967,295
long (Int64) Signed 64-bit integer: -9,223,372,036,854,775,808 ... 9,223,372,036,854,775,807
ulong (UInt64) Unsigned 64-bit integer: 0 ... 18,446,744,073,709,551,615
float (Single) floating-point, 7 digits: ±1.5e−45 to ±3.4e38
double (Double) floating-point 15-16 digits ±5.0e−324 to ±1.7e308
decimal (Decimal) 28-29 significant digits, (-7.9 x 1028 to 7.9 x 1028) / (100 to 28)
DateTime - date time, has variables DateTime.Now, DateTime.Today, DateTime.UtcNow DaysInMonth(year,month), IsLeapYear(year)
DateTimeOffset like DateTime, with offset
TimeSpan - time interval
Guid - globally unique identifier
WGS84 - World Geodetic System 1984, Latitude, Longitude in degrees WGS84.FromLatLong(latitude, longitude) WGS84.WGS84_RAD(latitudeRads, longitudeRads) WGS84.Parse(string), WGS84.ParseIso(string)
WGS84Zone - geo zone, defined by set of WGS84 points and distantance WGS84Zone.Circle(center, radius) WGS84Zone.Line(distance, points) WGS84Zone.Area(points) WGS84Zone.Parse(string)
IconsList - encapsulates icons list data IconsList.Create(id, name, prefix, idList) IconsList.Create( 10, "name", "issbg\\10\\orrange-", "18,18;18.png|22,22;22.png|34,34;34.png")

Object/Properties integration
in expression Object properties could be used for Object CAR, with properties
POS: WGS84
SPEED: double
ALTITUDE: int
DRIVER: string SPEED * ALTITUDE will return multiplication by SPEED and ALTITUDE properties values POS.Latutude*Math.PI/180 will return position Latitude in radians SPEED>100 ? "over 10km/h" : "slow" - will return differrent string, by SPEED value meta property data is accessible using prefix "__" __SPEED.LastUpdate will return DateTime value of timestamp when SPEED property value was updateed another property meta data is Category,DataType,Description,LastSet,LastUpdate,Label,PermissionsHex,Unit,IsEmpty,IsQueue,IsQuery,QueueLength,Queue __SPEED.QueueLength<2 ? 0 : (Convert.ToDouble(__SPEED.Queue[__SPEED.QueueLength-2].Value) - SPEED) will return SPEED difference if SPEED has last value (in values queue) __SPEED.Value is equal SPEED, but not equivalent!!! SPEED returns
double type (type of property SPEED), so SPEED * 2 is valid expression, but __SPEED.Value returns object type, so __SPEED.Value * 2 is not valid, object should be casted to double like Convert.ToDouble(__SPEED.Value) * 2
3 потребителя благодариха за issbg тази полезна публикация.
tujue on 27.7.2018 г.(UTC), guaxu060 on 10.8.2018 г.(UTC), henxi0548K on 11.8.2018 г.(UTC)
issbg
#2 Публикуван : 01 юни 2018 г. 16:55:56(UTC)
Ранг: Administration

Групи: Administrators
Присъединен: 29.9.2010 г.(UTC)
Публикации: 3

Благодарности : 0 пъти
Е получил : 5 благодарности в 2 публикации
Изразите се използват при създаване на свойство от тип "Израз" към обектите в сайта monitoring.bg от Администрация.Управление на обекти.Редактиране или Администрация.Управление на обекти.Създаване на нов - бутон Ново Свойство.Израз Първо се задава типа на свойството: Текст (string), Int32(int) ... Под информацията за свойството (Категория, Име, Етикет, Мерна Единица, ....) има текстово поле Израз, до което има бутон Проверка на израза В това текстово поле се задава израза До тях има списък от наличните свойства на обекта, които биха могли да се използват в израза (формулата) да приемем за пример, че имаме обект CAR със свойства SPEED: double, ALTITUDE: int, AZIMUTH: int, POSITION: wgs84 в израза могат да се ползват:

- стойности на свойствата на обекта: използва се името на свойството (SPEED,ALTITUDE,AZIMUTH,POSITION)

пример 1: тип double - връща текущата стойност на скоростта минус 100 км/ч
Код:
SPEED-100

пример 2: тип double - връща дистанцията в километри до точка с координати N:43, E:27
Код:
POSITION.DistanceTo(WGS84.FromLatLong(43,27))/1000
Код:
POSITION.DistanceTo(WGS84.Parse("N:43.000,E:27.000"))/1000


- информация за свойства на обекта: използва се името на свойството с префикс __ (2 пъти долно подчертаващо тире)

пример 1: тип DateTime - връща часа на последна промяна на скоростта
Код:
__SPEED.LastUpdate

пример 2: тип TimeSpan - връща изминалото време от последната промяна на стойността на алтитудата
Код:
DateTime.UtcNow - __ALTITUDE.LastUpdate


- константи, функции

пример 1: тип double - връща латитудата на позицията в радиани
Код:
POSITION.Latitude * Math.PI / 180


Важно е да се знае, че при създаване на свойство - "Израз", в който се ползват стойностите или информация за други свойства, то новосъздаденото свойство ще преизчислява стойността си при промяна на което и да е от свойствата, от които зависи, т.е. ако създадем свойство double:TEST1 = ALTITUDE + SPEED - 100, то то ще се преизчислява при всяка промяна на стойностите на свойствата ALTITUDE и SPEED Свойството тип "Израз" става пълнофункционално свойство на обекта и може да се ползва за аларми, справки, може да се ползва за служебно (позиция, тип, етикет ...) и т.н.
2 потребителя благодариха за issbg тази полезна публикация.
brandon8 on 24.7.2018 г.(UTC), henxi0548K on 11.8.2018 г.(UTC)
Бърз Отговор Покажи Бърз Отговор
Потребители разглеждащи тази тема
Guest
Публикувай отговор
Форум Jump  
Вие не може да публикувате нова тема в този форум.
Вие може да отговорите на тема в този форум.
Вие не може да изтриете публикацията си в този форум.
Вие не може да промените публикацията си в този форум.
Вие не може да създадете анкета в този форум.
Вие може да гласувате в анкета в този форум.

YAFVision Theme by Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF 1.9.4 | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
Тази страница беше генерирана за 0,312 секунди.